મંગળવાર, 9 ઑક્ટોબર, 2012

.......તેં કર્યો નીલામ,

મારી આ વીણાનો એક તાર, શું કામ તેં કર્યો નીલામ,
હો શ્યામ ! મારે તો ફક્ત જવું હતું, એક તારે ધામ!

દીપ્તિ પટેલ, 'શમા' કેનેડા
૨૭ જુલાઈ, ૨૦૧૨ - બપોરે ૧.૩૫ વાગે

ટિપ્પણીઓ નથી: