મંગળવાર, 9 ઑક્ટોબર, 2012

એક વાવાઝોડું...

હવા જો દિલના કંપનની વાહક
હોત તો -
 
એક વાવાઝોડું;
 
'અહીં' અને 'ત્યાં'
 
અચૂક એક સાથે

સર્જાયું હોત !
 
દીપ્તિ પટેલ, 'શમા' - કેનેડા
૧૮ જુલાઈ, ૨૦૧૨