મંગળવાર, 9 ઑક્ટોબર, 2012

કોઇ આંધી....

કોઇ આંધી, કોઇ તોફાન, કોઇ વાવાઝોડું,
નહોતું મોકલ્યું મેં કોઇને ય તેડું.

જિંદગી - મગરુર ચાલે, ચાલી જતી હતી હું,
શા કાજ તેં ચાહ્યું - હું અધરસ્તે પડું ??

દીપ્તિ પટેલ , 'શમા' , કેનેડા
૨૭ જુલાઈ, ૨૦૧૨ - બપોરે ૧.૨૬ વાગે

ટિપ્પણીઓ નથી: