બુધવાર, 4 જુલાઈ, 2012

ફક્ત એક વાર...

શું એવું ના બને કે


આપણે બંને બધું જ ભુલી જઈને,

ફક્ત એક વાર

એક મેકમાં એવા એકાકાર બની જઈએ,

કે

કોઈ ના પિછાણી શકે-

આમાં તું ક્યાં અને હું ક્યાં?

કે

કોઈ ના નોખા કરી કહી શકે

કે આમાં

હું ક્યાં છું અને તું ક્યાં છે?દીપ્તિ પટેલ "શમા", કેનેડા

૦૪ જુલાઈ, ૨૦૧૨ - ૧.૫૫ બપોરે.